Yönetmelikler

Aşağıdaki adrese tıklayınız

http://www.harran.edu.tr/harran/yonetmelik.htm )

Madde 17. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.

Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav, ilgili  dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Birden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik ortalama ile hesaplanır.

Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

Öğretim elemanları, değerlendirme sonuçlarını en geç on gün içinde otomasyon programı üzerinden ilan eder

Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen programda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılabilir.

Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Mazeret Sınavları

Madde 23. Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti  nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Ülkemizi ya da Üniversitemizi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca saptanır ve ilgililere duyurulur.

Tek  Ders  Sınavları

Madde 24. Tek ders sınavının her yarıyılın ilk bir ayı içerisinde yapılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim kurulları bu kararda tek ders sınavına son başvuru tarihini ve sınav günlerini belirler. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvurarak, katkı payını ödemek koşulu ile girebilirler. Tek ders sınavında alınan not, o dersin yarıyıl başarı notudur.

 

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 25. Öğrencinin bir dersteki başarı durumu Ders Başarı Notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.

Ara sınav not ortalamasının % 40′ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60′ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60′ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.

Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan başarı notuna katkısı %60’tan az olamaz.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26. Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra birim yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar.

 

Sınavlarda Kopya

Madde 27. Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açılır.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Notlar, Değerlendirme ve Diploma

Notlar ve Değerlendirme

Madde 28. Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir.

Harf notlarının katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

 

Başarı Notu

Katsayı

Puan

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

75-84

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

55-59

FD

0.50

50-54

FF

0.00

00-49

 

  • ·         Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
  • ·         Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci o dersi “şartlı” başarmış sayılır.
  • ·         Bir dersten F kodlu notları alan bir öğrenci o dersi başarmamış sayılır. Bunlardan:

FF, FD (Başarısız) : Girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.

FZ (Devamsız) : Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere verilir.

FT (Tekrar) : Teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

  • ·         M (Muaf) : M notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı yatay, dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir.
  • ·         Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

S              Yeterli. S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

U            Yetersiz. U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

Entegre sistemi uygulayan Tıp fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, bu yönetmelik esasları dikkate alınarak ayrıca hazırlanacak yönergeler ile düzenlenir.

 

Not Ortalamaları

Madde 29. Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait “Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması”  (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için “Genel Not Ortalaması” (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır.  GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Bu ortalamalar, ilgili derslerden 28. maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenmesinde virgülden sonraki 3. hane 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.

 

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

(30. Madde 2 Ağustos 2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)

Madde 30. Yılsonu not ortalaması (YNO) en az 2.00 olan öğrenciler F kodlu dersler hariç diğerlerinden başarılı sayılırlar. F kodlu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikle alınarak tekrar edilir.

             Yılsonu itibariyle (güz ve bahar) genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu durumdaki bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, izleyen yarıyılda (güz dönemi) yılsonu not ortalamasını (YNO) 2.00 ve üzerine çıkartmak amacıyla; alt yarıyıldan başarı notu CC’nin altında (DC, DD, FD, FF gibi) olan tüm dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edeceği bu derslerle çakışmayacak ve kredi limitini aşmayacak şekilde, içinde bulundukları dönemin derslerini de alabilirler. Bu dönem içerisinde tekrarlamış olduğu şartlı dersler ile bir önceki yılın YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartan bir öğrenci; bahar döneminde şartlı geçtiği dersleri (DD ve DC) tekrarlamak zorunda değildir. Fakat güz döneminde tekrarlamış olduğu dersler ile YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartamayan öğrenciler izleyen bahar döneminde de CC’nin altındaki dersleri öncelikle almak zorundadırlar. 

             Bir öğrencinin üniversitede kayıtlı bulunduğu bölüm/programı başarı ile tamamlayabilmesi için programda belirtilen tüm ders, uygulama ve stajların her birinden en az DD veya S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 ve üzeri olması gerekir.

             Bulunduğu yarıyıl/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl  not ortalaması (YNO) 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yılın sonunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez.

 

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 31. Genel Not Ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır.  Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorunda kalırlar.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1.  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için bağlı oldukları yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2 Ağustos 2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de Geçici Madde 2 yayımlanmıştır .)

             Geçici Madde 2.  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler, istekleri halinde  bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitimlerini sürdürürler.

             Bu Yönetmeliği tercih edecek olanlar 22/9/2008 tarihinden itibaren on gün içerisinde taleplerini bir dilekçe ile fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Yapılan bu talepler daha sonra değiştirilemez.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İçin Tıklayınız...

BOLOGNA

 

DERS NOTLARI

BAĞLANTILAR